Przejdź do

Polityka prywatności

Poszanowanie praw i wolności osób fizycznych oraz ochrona ich danych osobowych znajduje się w centrum zainteresowania Grupy HAMELIN (HOLDHAM) i jej różnych spółek zależnych („HAMELIN”).

W celu zachowania przejrzystości HAMELIN opracowała niniejszą politykę prywatności („Polityka prywatności”) dla użytkowników („Użytkownik”) Serwisu marek Hamelin („Serwis”).

Polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu korzystania. Ma ona na celu:

1. Zakreślenie zobowiązań HAMELIN w zakresie ochrony danych,
2. Poinformowanie Użytkownika o przysługujących mu prawach oraz
3. Przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych

Krótki słownik:

 • Dane osobowe: informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują osobę, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, zdjęcie, numer telefonu, numer konta bankowego lub wszelkie inne dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej;
 • Administrator danych: osoba lub organizacja, która określa cele i środki przetwarzania danych osobowych;
 • Przetwarzanie: wszelkie operacje lub serie operacji stosowane w odniesieniu do danych osobowych lub zbiorów danych, takie jak gromadzenie, przechowywanie, wykorzystanie, strukturyzowanie itp.

I. Zobowiązania HAMELIN

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie przetwarzania danych?

HAMELIN zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z prawem, w uczciwy i przejrzysty sposób oraz aktualizować je tak regularnie, jak to możliwe.

W celu zapewnienia przestrzegania przez nią różnych obowiązków w zakresie ochrony danych, HAMELIN wyznaczyła inspektora ochrony danych („IOD”). Można skontaktować się z nim pod następującym adresem: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com.

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie przechowywania danych?

HAMELIN zobowiązuje się przechowywać dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów w zakresie ich przetwarzania.

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie bezpieczeństwa danych?

HAMELIN informuje, że wprowadzone zostały fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa, w tym zastosowane rozszerzonych wersji zapór sieciowych oraz haseł w celu zabezpieczenia dostępu do danych osobowych.

 • Jakie są zobowiązania HAMELIN w zakresie transferu danych?

Z uwagi na to, że niektórzy dostawcy usług, a także spółki zależne HAMELIN znajdują się poza Unią Europejską, dane mogą być przekazywane do państw trzecich spoza UE. HAMELIN zapewnia wprowadzenie odpowiednich gwarancji przewidzianych w europejskich przepisach prawa.

W związku z tym HAMELIN nadzoruje przekazywanie wszelkich danych podmiotom zależnym zlokalizowanym poza Unią Europejską za pomocą standardowego mechanizmu klauzul umownych Komisji Europejskiej.

W odniesieniu do przekazywania danych jej usługodawcom i przez jej usługodawców, HAMELIN zapewnia, że dane te są objęte odpowiednimi gwarancjami, w tym obowiązującymi regulaminami korporacyjnymi, certyfikatem Tarczy Prywatności i standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej.

II. Prawa Użytkownika

 • Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Zgodnie z obecnymi przepisami prawa Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • Prawo żądania od administratora danych zapewnienia dostępu do danych osobowych Użytkownika.
  • Prawo żądania poprawienia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

 • W jaki sposób egzekwować swoje prawa?

Użytkownik może egzekwować swoje prawa, pisząc na poniższy adres: corporate.privacy@hamelinbrands.zendesk.com

III. Przetwarzanie danych

 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Administratorem danych jest firma HOLDHAM z siedzibą pod adresem 1, Rue du Campus, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR („my”).
Przetwarzanie danych Użytkownika opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest świadczenie najlepszych usług i uzyskiwanie statystyk odwiedzin naszego Serwisu.
W celu przedstawienia jasnych informacji na temat przetwarzania danych przygotowaliśmy poniższą tabelę.

Jakie dane odczytujemy i gromadzimy?

Dlaczego przetwarzamy dane?

Odczytujemy:

‐ Język przeglądarki Użytkownika

‐ Adres IP Użytkownika

Przetwarzamy te dane w celu:

‐ Ułatwienia korzystania z naszego serwisu

‐ Umożliwienia funkcjonowania serwisu

Gromadzimy:

– Dane dotyczące adresu IP oraz dane przeglądania Użytkownika

– Dane podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (tj. adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres IP).

Przetwarzamy te dane w celu:

– Uzyskiwania statystyk technicznych i dotyczących odbiorców,

– Udzielania odpowiedzi na pytania Użytkownika,

– Zwalczania wiadomości spam

Komu przydzielane są dane Użytkownika?

Dane Użytkownika przydzielane są członkom personelu upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie zakresu ich obowiązków, a także naszym usługodawcom, którzy wymagają dostępu do nich w celu obsługi lub ulepszenia usług Serwisu.

Gwarantujemy, że ci ostatni zapewniają gwarancje niezbędne do ochrony danych Użytkownika.

Nie wykorzystujemy danych w żadnym innym celu oraz nie odsprzedajemy ani nie wynajmujemy żadnych danych podmiotom zewnętrznym.